Licznik odwiedzin:
330174
Licznik wyświelteń podstrony:
11455

Wersja wpisu Przetargi z dnia śr., 11/07/2018 - 06:50


Przetargi IS na stronach probublico.pl


 1. Przetarg - Znak sprawy: 4/2018
  Przedmiotem zamówienia jest:
 • Zadanie 1 – Przebudowa i Rozbudowa Laboratorium Nowych Technologii w budynku C1, na terenie Instytutu
  Spawalnictwa w Gliwicach
 • Zadanie 2 – Remont części pomieszczeń w budynku Laboratorium Metalografii na terenie Instytut Spawalnictwa
  w Gliwicach

  Dokumenty:
 • SIWZ
 • projekt budowlany
 • Załącznik Nr 1
  FORMULARZ OFERTY
 • Załącznik Nr 2- str 1
  Oświadczenie dotyczące Wykonawcy w zakresie braku podstaw do wykluczenia z postępowania, składane na podstawie art. 25 a ust.1 ustawy Pzp
 • Załącznik Nr 2- str 2
  Oświadczenie dotyczące Wykonawcy w zakresie braku podstaw do wykluczenia z postępowania, składane na podstawie art. 25 a ust.1 ustawy Pzp
 • Załącznik Nr 3
  Oświadczenie Wykonawcy w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu, składane na podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp
 • Załącznik Nr 4
  Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcydo dyspozycji niezbędnych zasobów
 • Załącznik Nr 5
  Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej Wykonawcy/Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp
 • Załącznik Nr 6
  WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT WYKONANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (W zakresie niezbędnym do wykazania warunku wiedzy i doświadczenia)
 • Załącznik Nr 7
  WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA
 • Załącznik Nr 8
  Wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom
 • Załącznik Nr 9
  UMOWA   O   ROBOTY   BUDOWLANE

Metryka dokumentu

nazwa dokumentu Przetargi
podmiot udostępniający Dział Zaopatrzenia i Zbytu oraz Zamówień Publicznych
osoba, która wytworzyła informację Agnieszka Korman - Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zbytu oraz Zamówień Publicznych
osoba, która odpowiada za treść informacji Agnieszka Korman - Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zbytu oraz Zamówień Publicznych
osoba, która wprowadziła informację Janina Wołoszyn
data wytworzenia informacji 06.11.2018
czas udostępnienia informacji 06.11.2018 14:05:23
czas ostatniej aktualizacji 07.11.2018 06:50:28

Biuletyn Informacji Publicznej: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa